Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ?

Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số ở đáp án C ta có: y ′ = 3 x 2 + 2 x + 2 > 0 , ∀ x ∈ R Suy ra hàm số y = x 3 + x 2 + 2 x + 1 đồng biến trên R

Xét hàm số ở đáp án C ta có:

Suy ra hàm số  đồng biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG