Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ?

Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dễ dàng ta thấy y ′ = 9 x 2 + 2 > 0 , ∀ x ∈ R .Do đó, hàm số y = 3 x 3 + 2 x đồng biến trên R .

Dễ dàng ta thấy . Do đó, hàm số  đồng biến trên .

1

Câu hỏi tương tự

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG