Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ?

Hàm số nào sau đây đồng biến trên 

R. Roboteacher19

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Xét câu B ta có y ′ = 3 x 2 + 2 > 0 Vậy hàm số luôn đồng biến trên R

Chọn B

Xét câu B ta có

Vậy hàm số luôn đồng biến trên 

191

Câu hỏi tương tự

Các khoảng nghịch biến của hàm số y = x − 2 3 x − 1 ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG