Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?

Hàm số nào sau đây đồng biến trên begin mathsize 16px style open parentheses negative infinity semicolon plus infinity close parentheses end style ?

  1. begin mathsize 16px style y equals open parentheses e over 2 close parentheses to the power of x end style

  2. begin mathsize 16px style y equals open parentheses square root of 5 minus 2 close parentheses to the power of x end style

  3. begin mathsize 16px style y equals open parentheses 0 comma 7 close parentheses to the power of x end style

  4. begin mathsize 16px style y equals open parentheses 3 over straight pi close parentheses to the power of x end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cần nhớ lại: Hàm số : Nếu a>1 thì hàm số luôn đồng biến trên ; Nếu 0<a<1 thì hàm số luôn nghịch biến trên . Dựa vào kiến thức trên, ta thấy do đồng biến trên .

Cần nhớ lại: Hàm số begin mathsize 16px style y equals a to the power of x space left parenthesis a greater than 0 semicolon space a not equal to 1 right parenthesis end style :

Nếu a>1  thì hàm số luôn đồng biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style ;

Nếu 0<a<1  thì hàm số luôn nghịch biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style .

Dựa vào kiến thức trên, ta thấy do begin mathsize 16px style e over 2 greater than 1 rightwards double arrow end style begin mathsize 16px style y equals open parentheses e over 2 close parentheses to the power of x end style đồng biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style .

1

Câu hỏi tương tự

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG