Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây mà đồ thị có dạng như hình vẽ bên dưới?

Hàm số nào sau đây mà đồ thị có dạng như hình vẽ bên dưới?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ − 1 và cắt qua trục hoành tại điểm có hoànhđộ bằng 1 nên hàm số có dạng y = a ( x + 1 ) 2 ( x − 1 ) ,do đó loại đáp án A và D Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên loại đáp án C

Vì đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ  và cắt qua trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 nên hàm số có dạng ,  do đó loại đáp án A và D
Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên loại đáp án C
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG