Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây mà đồ thị có dạng như hình vẽ bên dưới?

Hàm số nào sau đây mà đồ thị có dạng như hình vẽ bên dưới?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số xác định trên R nên loại đáp án A, D. Lại có: Đồ thị hàm số nghịch biến trên R nên chọn đáp án C.

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số xác định trên nên loại đáp án A, D.

Lại có: Đồ thị hàm số nghịch biến trên nên chọn đáp án C.
 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG