Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây liên tục tại x 0 ​ = 1 ?

Hàm số nào sau đây liên tục tại ?

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét câu A: x → 1 + lim ​ f ( x ) = x → 1 + lim ​ ( 2 x − 5 ) = 2 − 5 = − 3 x → 1 − lim ​ f ( x ) = x → 1 − lim ​ ( x 3 − 2 x 2 + x − 3 ) = 1 − 2 + 1 − 3 = − 3 Vì x → 1 + lim ​ f ( x ) = x → 1 − lim ​ f ( x ) nên f ( x ) = { 2 x − 5 khi x ≥ 1 x 3 − 2 x 2 + x − 3 khi x < 1 ​ liên tục tại x 0 ​ = 1 . ⇒ Chọn A

Xét câu A: 

Vì  nên liên tục tại .

⇒ Chọn A

3

Câu hỏi tương tự

Biểu thức A = 4 tan 2 x ( 1 − tan 2 x ) 2 ​ − 4 sin 2 x cos 2 x 1 ​ không phụ thuộc x và bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG