Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số . A. B. C. D.

Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số y equals 12 x to the power of 5.

A. y equals 12 x to the power of 6 plus 5

B. y equals 2 x to the power of 6 plus 3

C. y equals 12 x to the power of 4

D. y equals 60 x to the power of 4

  1.  y equals 12 x to the power of 6 plus 5

  2. y equals 2 x to the power of 6 plus 3

  3. y equals 12 x to the power of 4

  4. y equals 60 x to the power of 4

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B. Ta có:

Đáp án đúng B. y equals 2 x to the power of 6 plus 3

Ta có: integral 12 x to the power of 5 d x equals 12. x to the power of 6 over 6 plus C equals 2 x to the power of 6 plus C.

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG