Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin x + e x − 5 x ?

Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số ?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp: Sử dụng công thức: F ( x ) = ∫ F ′ ( x ) d x và các công thức nguyên hàm của các hàm cơ bản để làm bài toán. Cách giải: Ta có: F ( x ) = ∫ ( sin x + e x − 5 x ) d x = − cos x + e x − 2 5 ​ x 2 + C Chọn C = 1 ⇒ F ( x ) = − cos x + e x − 2 5 ​ x 2 + 1

Đáp án A

Phương pháp:
Sử dụng công thức:  và các công thức nguyên hàm của các hàm cơ bản để làm bài toán.
Cách giải:
Ta có: 

Chọn C = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG