Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây là hàm số mũ?

Hàm số nào sau đây là hàm số mũ?
 

  1. y equals open parentheses sin x close parentheses cubed

  2. y equals 3 to the power of x

  3. y equals cube root of x

  4. y equals x cubed

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cho số thực dương . Hàm số được gọi là hàm số mũ cơ số . Vậy đáp án đúng là .

Cho số thực dương a not equal to 1 . Hàm số y equals a to the power of x  được gọi là hàm số mũ cơ số a .

Vậy đáp án đúng là y equals 3 to the power of x .

4

Câu hỏi tương tự

Khẳng định nào dưới đây là sai khi nói về hàm số (với ) ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG