Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây không có cực trị ?

Hàm số nào sau đây không có cực trị ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Hàm số y = x 3 + 3 x + 1 có y ′ = 3 x 2 + 3 = 0 vô nghiệm. Vậy hàm số y = x 3 + 3 x + 1 không có cực trị.

Chọn A.

Hàm số  có  vô nghiệm.

Vậy hàm số  không có cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dẩu của đạo hàm như sau Hám số y = 3 f ( x + 2 ) − 2 x 3 − 2 3 ​ x 2 + 3 x + 2019 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG