Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ?

Hàm số nào sau đây có đồ thị phù hợp với hình vẽ?

  1. y equals log subscript square root of 6 end subscript x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Đồ thị trên là đồ thị hàm số logarit đồng biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) nên chọn đáp án A

Chọn A

Đồ thị trên là đồ thị hàm số logarit đồng biến trên khoảng  nên chọn đáp án A

4

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 4 trên đoạn [0;2] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG