Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới?

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị của hàm số y = a x và hàm số nghịch biến trên R ⇒ 0 < a < 1. Đồ thị hàm số đi qua điểm ( − 1 ; 3 ) ⇒ a = 3 1 ​ ⇒ y = ( 3 1 ​ ) x .

Chọn D

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị của hàm số  và hàm số nghịch biến trên 

Đồ thị hàm số đi qua điểm 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có mấy điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG