Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?


 

  1. y equals log subscript 3 x

  2. y equals log subscript 2 x plus 1

  3. y equals log subscript 2 open parentheses x plus 1 close parentheses

  4. y equals log subscript 3 open parentheses x plus 1 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số đi qua điểm nên loại đáp án A và B . Đồ thị hàm số đi qua điểm nên loại D . Vậy đáp án C thỏa mãn.

Đồ thị hàm số đi qua điểm open parentheses 0 semicolon 0 close parentheses  nên loại đáp án A B.

Đồ thị hàm số đi qua điểm open parentheses 1 semicolon 1 close parentheses  nên loại D.

Vậy đáp án C thỏa mãn.

1

Câu hỏi tương tự

Cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG