Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên ?

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên ?

  1. begin mathsize 18px style y equals log subscript 3 x end style

  2. begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 x plus 1 end style

  3. begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis end style

  4. begin mathsize 18px style y equals log subscript 3 left parenthesis x plus 1 right parenthesis end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số đi qua điểm nên loại đáp án A và B . Đồ thị hàm số đi qua điểm nên loại D . Vậy đáp án C thỏa mãn.

Đồ thị hàm số đi qua điểm begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon 0 close parentheses end style  nên loại đáp án A và B.

Đồ thị hàm số đi qua điểm begin mathsize 18px style open parentheses 1 semicolon 1 close parentheses end style  nên loại D.

Vậy đáp án C thỏa mãn.

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số và có đồ thị như hình vẽ dưới đây Đường thẳng y=3 cắt đồ thị tại cácđiểm có hoành độ . Biết rằng , giá trị của bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG