Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây có tập xác định là ?

Hàm số nào sau đây có tập xác định là begin mathsize 18px style straight real numbers end style ?

  1. begin mathsize 18px style y equals x to the power of 1 third end exponent end style

  2. begin mathsize 18px style y equals ln open vertical bar x close vertical bar end style

  3. begin mathsize 18px style y equals 2 to the power of 1 over x end exponent end style

  4. begin mathsize 18px style y equals 1 over e to the power of x end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong 4 hàm số trên chỉ có hàm số có tập xác định là (vì ).

Trong 4 hàm số trên chỉ có hàm số  begin mathsize 18px style y equals 1 over e to the power of x end style có tập xác định là begin mathsize 18px style straight real numbers end style (vì begin mathsize 18px style e to the power of x greater than 0 for all x element of straight real numbers end style ).

3

Câu hỏi tương tự

Đặt lo g 2 ​ 3 = a ; lo g 2 ​ 5 = b . Hãy biểu diễn lo g 3 ​ 240 theo a và b.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG