Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng 2 ( 3 x + 1 )? )?

Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng )?

 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x 3 + 2 x 2 − 7 x + 5. Đ ể f ′ ( x ) = 0 t h ı ˋ x có giá trị thuộc tập hợp nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG