Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
 

  1. y equals log subscript square root of 3 end subscript x

  2. y equals log subscript 2 open parentheses square root of x plus 1 close parentheses

  3. y equals log subscript pi over 4 end subscript x

  4. open parentheses pi over 3 close parentheses to the power of x

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số có tập xác định: Nhận thấy cơ số nên nghịch biến trên tập xác định.

Xét hàm số y equals log subscript pi over 4 end subscript x  có tập xác định: D equals open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses

 Nhận thấy cơ số pi over 4 less than 1  nên y equals log subscript pi over 4 end subscript x  nghịch biến trên tập xác định.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số . Mệnh đề nào sau đây sai?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG