Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó ?

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó ?

  1. begin mathsize 18px style y equals log subscript square root of 3 end subscript x end style

  2. begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 open parentheses square root of x plus 1 close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style y equals log subscript straight pi over 4 end subscript x end style

  4. begin mathsize 18px style y equals open parentheses straight pi over 3 close parentheses to the power of x end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số có tập xác định: . Nhận thấy cơ số nên nghịch biến trên tập xác định.

Xét hàm số  begin mathsize 18px style y equals log subscript straight pi over 4 end subscript x end style có tập xác định: begin mathsize 18px style D equals open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style .

Nhận thấy cơ số begin mathsize 18px style straight pi over 4 less than 1 end style  nên begin mathsize 18px style y equals log subscript straight pi over 4 end subscript x end style  nghịch biến trên tập xác định.

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c dương và khác 1 Các hàm số Có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG