Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R ?

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hàm số y = a x đồng biến trên R khi và chỉ khi a > 1 Vì 3 2 ​ + 3 ​ ​ > 1 nên hàm số y = ( 3 2 ​ + 3 ​ ​ ) x đồng biến trên R

Chọn D

Hàm số  đồng biến trên  khi và chỉ khi 

Vì  nên hàm số  đồng biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho là các số thực tùy ý. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của ba hàm số , và với và . Khẳng định nào sau đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG