Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

  1. begin mathsize 16px style y equals open parentheses 2 over 3 close parentheses to the power of x end style

  2. begin mathsize 16px style y equals open parentheses e over straight pi close parentheses to the power of x end style

  3. begin mathsize 16px style y equals open parentheses square root of 2 close parentheses to the power of x end style

  4. begin mathsize 16px style y equals open parentheses 0 comma 5 close parentheses to the power of x end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đồng biến trên khi a>1 . Vậy chọn đáp án C do .

Hàm số  begin mathsize 16px style y equals a to the power of x end style đồng biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style  khi a>1 .

Vậy chọn đáp án C do begin mathsize 16px style square root of 2 greater than 1 end style .

1

Câu hỏi tương tự

Cho tích phân I(t) = ∫ 0 t ​ ( x sin x ) 2 d x . Tính I(t) khi t = π .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG