Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số y = ( x + 1 ) 2 x ( 2 + x ) ​ ?

Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số ?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có biến đổi: ( x + 1 ) 2 x ( 2 + x ) ​ = ( x + 1 ) 2 x 2 + 2 x ​ = 1 − ( x + 1 ) 2 1 ​ Suy ra, = x + 1 x 2 + ( C + 1 ) x + C + 1 ​ Với C = − 2 , ta được y = x + 1 x 2 − x − 1 ​ Với C = 0 , ta được y = x + 1 x 2 + x + 1 ​ Với C = − 1 , ta được y = x + 1 x 2 ​ Vậy hàm số không phải là nguyên hàm của hàm số đã cho là y = x + 1 x 2 + x − 1 ​ Chọn A

Ta có biến đổi:

Suy ra, integral fraction numerator straight x left parenthesis 2 plus straight x right parenthesis over denominator left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis squared end fraction dx equals integral open parentheses 1 minus fraction numerator 1 over denominator left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis squared end fraction close parentheses dx equals straight x plus fraction numerator 1 over denominator straight x plus 1 end fraction plus straight C

Với , ta được

Với ,  ta được 

Với , ta được 

Vậy hàm số không phải là nguyên hàm của hàm số đã cho là 

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Cho t í ch ph ân I n ​ = ∫ 0 4 π ​ ​ + 3 m ux tg n x d x (n l à s ố nguy ê n d ươ ng b ắ t k ỳ) a, Tính I n ​ khi n = 2 b, Ch ứ ng minh r ằ ng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG