Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới ?

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên dưới ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Đây không là đồ thị hàm bậc bốn trùng phương nên loại A, C. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên loại đáp án D.

Chọn B.

Đây không là đồ thị hàm bậc bốn trùng phương nên loại A, C.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên loại đáp án D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị cắt trục tại ba điểm có hoành độ như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG