Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

  1. y equals negative x to the power of 4 plus 2 x squared plus 1

  2. y equals x to the power of 4 minus 2 x squared plus 1

  3. y equals x cubed minus 3 x squared plus 1

  4. y equals negative x cubed plus 3 x squared plus 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt nên loại đáp án A và B. Đồ thị hàm số có nét cuối cùng đi lên nên loại đáp án D.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt nên loại đáp án A và B.
Đồ thị hàm số có nét cuối cùng đi lên nên a greater than 0 loại đáp án D.
 

3

Câu hỏi tương tự

Họ các nguyên hàm của hàm số là A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG