Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây có tập xác định không phải là khoảng ?

Hàm số nào dưới đây có tập xác định không phải là khoảng left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis ?
 

  1. y equals x to the power of negative 5 end exponent

  2. y equals x to the power of square root of 2 end exponent

  3. y equals x to the power of 1 third end exponent

  4. y equals x to the power of negative 1 comma 7 end exponent

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số thì tập xác định phụ thuộc vào giá trị của . Cụ thể: + Nếu nguyên dương thì hàm số xác định khi và chỉ khi xác định. + Nếu hoặc nguyên âm thì hàm số xác định khi và chỉ khi . + Nếu không nguyên thì hàm số xác định khi và chỉ khi . Vì -5 là số nguyên âm nên tập xác định của hàm số là .

Xét hàm số y equals open square brackets f open parentheses x close parentheses close square brackets to the power of alpha  thì tập xác định phụ thuộc vào giá trị của alpha .

Cụ thể:

+ Nếu alpha  nguyên dương thì hàm số xác định khi và chỉ khi f left parenthesis x right parenthesis  xác định.

+ Nếu alpha equals 0  hoặc alpha  nguyên âm thì hàm số xác định khi và chỉ khi f left parenthesis x right parenthesis not equal to 0 .

+ Nếu alpha  không nguyên thì hàm số xác định khi và chỉ khi f left parenthesis x right parenthesis greater than 0 .

Vì -5  là số nguyên âm nên tập xác định của hàm số y equals x to the power of negative 5 end exponent  là straight real numbers backslash open curly brackets 0 close curly brackets .

2

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có tập xác định là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG