Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào dưới đây có tập xác định không phải là khoảng

Hàm số nào dưới đây có tập xác định không phải là khoảng begin mathsize 18px style left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  1. begin mathsize 18px style y equals x to the power of negative 5 end exponent end style

  2. begin mathsize 18px style y equals x to the power of square root of 2 end exponent end style

  3. begin mathsize 18px style y equals x to the power of 1 third end exponent end style

  4. begin mathsize 18px style y equals x to the power of negative 1.7 end exponent end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số thì tập xác định phụ thuộc vào giá trị của . Cụ thể: + Nếu nguyên dương thì hàm số xác định khi và chỉ khi xác định. + Nếu hoặc nguyên âm thì hàm số xác định khi và chỉ khi . + Nếu không nguyên thì hàm số xác định khi và chỉ khi . Vì -5 là số nguyên âm nên tập xác định của hàm số là .

Xét hàm số begin mathsize 18px style y equals open square brackets f left parenthesis x right parenthesis close square brackets to the power of a end style  thì tập xác định phụ thuộc vào giá trị của begin mathsize 18px style a end style .

Cụ thể:

+ Nếu begin mathsize 18px style a end style  nguyên dương thì hàm số xác định khi và chỉ khi begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis end style  xác định.

+ Nếu begin mathsize 18px style a equals 0 end style hoặc begin mathsize 18px style a end style  nguyên âm thì hàm số xác định khi và chỉ khi begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis not equal to 0 end style .

+ Nếu begin mathsize 18px style a end style  không nguyên thì hàm số xác định khi và chỉ khi  begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis greater than 0 end style.

Vì -5  là số nguyên âm nên tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals x to the power of negative 5 end exponent end style là begin mathsize 18px style straight real numbers backslash left curly bracket 0 right curly bracket end style .

1

Câu hỏi tương tự

Cho là một số thực dương, biểu thức viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG