Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f ( x ) = 3 + x ​ + 4 − x ​ liên tục trên

Hàm số liên tục trên

  1. (3 ; 10)

  2. [-3 ; 4]

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Tập xác định của hàm số [-3 ; 4]. Vì với mọi x 0 ​ ∈ ( − 3 ; 4 ) ta có x → x 0 ​ lim ​ f ( x ) = x → x 0 ​ lim ​ ( 3 + x ​ + 4 − x ​ ) = f ( x 0 ​ ) nên hàm số liên tục trên khoảng (-3 ; 4). Ngoài ra ta có: x → ( − 3 ) + lim ​ f ( x ) = x → ( − 3 ) + lim ​ ( 3 + x ​ + 4 − x ​ ) = 7 ​ = f ( − 3 ) nên hàm số liên tục phải tại x=-3và x → ( 4 ) − lim ​ f ( x ) = x → ( 4 ) − lim ​ ( 3 + x ​ + 4 − x ​ ) = 7 ​ = f ( 4 ) nên hàm số liên tục trái tại x=4. Do đó hàm số đã cho liên tục trên đoạn [-3 ; 4].

Chọn B

Tập xác định của hàm số [-3 ; 4].
Vì với mọi ta có nên hàm số liên tục trên khoảng (-3 ; 4). Ngoài ra ta có:
nên hàm số liên tục phải tại x=-3 và nên hàm số liên tục trái tại x=4.
Do đó hàm số đã cho liên tục trên đoạn [-3 ; 4].

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của tham số để hàm số liên tục tại

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG