Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây? A. B. C. D.

Hàm số F open parentheses x close parentheses equals 4 x plus 1 over x là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. f open parentheses x close parentheses equals 4 minus 1 over x squared plus C

B. f open parentheses x close parentheses equals 4 minus 1 over x squared

C. f open parentheses x close parentheses equals 4 plus 1 over x squared

D. f open parentheses x close parentheses equals 2 x squared plus ln open vertical bar x close vertical bar plus C

  1. f open parentheses x close parentheses equals 4 minus 1 over x squared plus C

  2. f open parentheses x close parentheses equals 4 minus 1 over x squared

  3. f open parentheses x close parentheses equals 4 plus 1 over x squared

  4. f open parentheses x close parentheses equals 2 x squared plus ln open vertical bar x close vertical bar plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B. Hàm số là một nguyên hàm của hàm số vì

Đáp án đúng B. f open parentheses x close parentheses equals 4 minus 1 over x squared

Hàm số F open parentheses x close parentheses equals 4 x plus 1 over x là một nguyên hàm của hàm số f open parentheses x close parentheses equals 4 minus 1 over x squared vì F to the power of apostrophe open parentheses x close parentheses equals open parentheses 4 x plus 1 over x close parentheses to the power of apostrophe equals 4 minus 1 over x squared.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số thỏamãn và . Giá trị của bằng: A. . B. . C. 10. D. 8.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG