Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số F ( x ) = 3 x 3 ​ + e x là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có f ( x ) = F ′ ( x ) = x 2 + e x

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Biết thì là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG