Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f(x) có đạo hàm là . Số điểm cực trị của hàm số f(x) là:

Hàm số f(x) có đạo hàm là f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals x cubed left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis left parenthesis x minus 3 right parenthesis to the power of 4 comma for all x element of straight real numbers. Số điểm cực trị của hàm số f(x) là:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì 2 nghiệm là 2 nghiệm bội chẵn nên qua 2 nghiệm này f ’(x) không đổi dấu. Do đó, hàm số không đạt cực trị tại Vì 2 nghiệm là 2 nghiệm bội lẽ nên qua 2 nghiệm này f'(x)đổi dấu. Do đó, hàm số đạt cực trị tại

Vì 2 nghiệm x equals 1 semicolon x equals 3 là 2 nghiệm bội chẵn nên qua 2 nghiệm này f ’(x) không đổi dấu.
Do đó, hàm số không đạt cực trị tại x equals 1 semicolon x equals 3

Vì 2 nghiệm x equals 0 semicolon x equals negative 1 half là 2 nghiệm bội lẽ nên qua 2 nghiệm này f'(x) đổi dấu. Do đó, hàm số đạt cực trị tại x equals 0 semicolon x equals negative 1 half

1

Câu hỏi tương tự

Biết theo a và b là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG