Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = ∣ 2 x − 4 ∣ . Câunào sau đây sai?

Hàm số . Câu nào sau đây sai?

  1. Hàm số có tập xác định là R và tập giá trị là 

  2. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  3. Hàm số đồng biến trên khoảng 

  4. Không có điểm nào của đồ thị nằm phía dưới trục hoành

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∣ 2 x − 4 ∣ ≥ 0 , dấu "=" xảy ra khi x = 2 . Vậy tập giá trị T = [ 0 ; + ∞ ) . A sai Chọn A.

, dấu "=" xảy ra khi 

Vậy tập giá trị . A sai

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số y = ( 4 − x 2 ) 5 3 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG