Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = a x 4 + b x 2 + c có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào dáng đồ thị ta có a < 0 , dựa vào giao điểm của đồ thị với trục tung ta có c < 0 y ′ = 4 a x 3 + 2 b x = 2 x ( 2 a x 2 + b ) dựa vào đồ thị ta có y ′ = 0 có 3 nghiệm phân biệt suy ra − b < 0 ⇒ b > 0

Dựa vào dáng đồ thị ta có , dựa vào giao điểm của đồ thị với trục tung ta có 

 dựa vào đồ thị ta có  có 3 nghiệm phân biệt suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG