Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 4 + 2 x 2 − 1 có đồ thị nào sau đây?

Hàm số  có đồ thị nào sau đây?

T. Tutor2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài tập này thuộc dạng nhận diện đồ thị hàm số khi biết công thức hàm số. + Hàm số y = x 4 + 2 x 2 − 1 có y ′ = 4 x 3 + 4 x . Ta có: y ′ = 0 ⇔ 4 x 3 + 4 x = 0 ⇔ x = 0 suy ra đồ thịhàm số có một cực trị nên loại đáp án A, D. + Đồ thị hàm số giao với O y tại điểm ( 0 ; − 1 ) nên loại đáp án C. Vậy đáp án B đúng.

Bài tập này thuộc dạng nhận diện đồ thị hàm số khi biết công thức hàm số.

+ Hàm số  có .

Ta có:  suy ra đồ thị hàm số có một cực trị nên loại đáp án A, D.

+ Đồ thị hàm số giao với  tại điểm  nên loại đáp án C.

Vậy đáp án B đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số nghiệm của phương trình với là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG