Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = 2 + x 2 + 2 x ​ có đồ thị là hình vẽ nào sau đây?

Hàm sốcó đồ thị là hình vẽ nào sau đây?

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thi hàm số y = 2 + x 2 + 2 x ​ có đường tiệm cận ngang là y=2, đường tiệm cận đứng là x=-2 với x=0 thì y= 1 với x=-3 thì y= − 1 − 4 ​ = 4 suy ra đáp án A thỏa mãn

Đồ thi hàm số  có đường tiệm cận ngang là y=2, đường tiệm cận đứng là x=-2

với x=0 thì y= 1

với x=-3 thì y=

suy ra đáp án A thỏa mãn 

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong các hàm số dưới đây, đó là hàm số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG