Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có tập xác định là

Hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 3 fraction numerator 1 over denominator square root of 6 minus x end root end fraction end style có tập xác định là

  1. begin mathsize 18px style open parentheses 6 semicolon plus infinity close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 6 close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi: . Vậy tập xác định của hàm số là .

Hàm số  begin mathsize 18px style y equals log subscript 3 fraction numerator 1 over denominator square root of 6 minus x end root end fraction end style xác định khi: 

begin mathsize 18px style fraction numerator 1 over denominator square root of 6 minus x end root end fraction greater than 0 left right double arrow 6 minus x greater than 0 left right double arrow x less than 6 end style .

Vậy tập xác định của hàm số là begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative infinity semicolon 6 close parentheses end style .

2

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình lo g 2 ​ ( x 2 + x ) + lo g 0 , 5 ​ ( 3 − x ) ≤ 0 có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc [−5;5] ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG