Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = lo g 5 ​ ( 4 x − x 2 ) có tập xác định là:

Hàm số  có tập xác định là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Hàm số y = lo g 5 ​ ( 4 x − x 2 ) xác định khi 4 x − x 2 > 0 ⇔ x < x < 4

Đáp án C

Hàm số  xác định khi 

442

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x − 2 y + 2 z − 1 = 0 và hai đường thẳng d 1 ​ : 2 x − 1 ​ = − 3 y − 3 ​ = 2 z ​ ; d 2 ​ : 6 x − 5 ​ = 4 y ​ = − 5 z + 5 ​ .Biết rằng có hai điểm A,B thuộ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG