Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = lo g 5 ​ ( 4 x − x 2 ) có tập xác định là:

Hàm số  có tập xác định là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Hàm số y = lo g 5 ​ ( 4 x − x 2 ) xác định khi 4 x − x 2 > 0 ⇔ x < x < 4

Đáp án C

Hàm số  xác định khi 

14

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có thể tích bằng 1. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng A A ′ và B B ′ . Đường thẳng CM cắt đường thẳng C ′ A ′ tại P , đường thẳng CN cắt đường th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG