Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có tập xác định là:

Hàm số y equals log subscript 1 half end subscript left parenthesis negative x squared plus 5 x minus 6 right parenthesis có tập xác định là:

  1. left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis

  3. left parenthesis 2 semicolon 3 right parenthesis

  4. left parenthesis negative infinity semicolon 2 right parenthesis union left parenthesis 3 semicolon plus infinity right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của m thì bất phương trình : lo g m + 2 ​ ( 2 x + 3 ) + lo g m + 1 ​ ( x + 5 ) > 0 được thỏa mãn đồng thời tại x=-1và x=2.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG