Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = ( x + 1 ) ( x − 2 ) ( 3 − x ) có số điểm cực trị là:

Hàm số  có số điểm cực trị là:

  1. 2

  2. 3

  3. 0

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y = ( x + 1 ) ( x − 2 ) ( 3 − x ) = − x 3 + 4 x 2 − x − 6 ⇒ y ′ = − 3 x 2 + 8 x − 1 = 0 ⇔ x = 3 4 ± 13 ​ ​ Vậy hàm số đã cho có 2 điểm cực trị

Ta có  

Vậy hàm số đã cho có 2 điểm cực trị

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm , . Tập hợp tất cả các giá trị của tham số để hàm số có 2 điểm cực trị là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG