Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f ( x ) = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x ) có đạo hàm

Hàm số  có đạo hàm


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ta có f ( x ) = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x ) ⇒ f ′ ( x ) = ( x 2 − 2 x ) ln 2 ( x 2 − 2 x ) ′ ​ = ( x 2 − 2 x ) ln 2 2 x − 2 ​

Đáp án D

Ta có  

1

Câu hỏi tương tự

Người ta pha 3kg nước nóng ở nhiệt độ 9 0 ∘ và 2kg nước lạnh ở nhiệt độ 2 0 ∘ C . Hỏinhiệt độ nước sau khi pha là bao nhiêu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG