Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

Hàm số  có đạo hàm trên  và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: nên hàm số luôn đồng biến trên khoảng . Khi đó: nên C không thể xảy ra. nên D không thể xảy ra. nên B không thể xảy ra. Vậy chọn A.

Ta có:  nên hàm số luôn đồng biến trên khoảng .

Khi đó:

 nên C không thể xảy ra.

 nên D không thể xảy ra.

 nên B không thể xảy ra.

Vậy chọn A.

1

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG