Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f ( x ) = lo g 3 ​ ( x 2 − 4 x ) có đạo hàm trên miền xác định là f ′ ( x ) .Chọn kết quả đúng.

Hàm số  có đạo hàm trên miền xác định là . Chọn kết quả đúng.
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Phương pháp: Sử dụng công thức của hàm hợp và hàm số logarit để làm bài toán: ( lo g a ​ u ) ′ = u ln a u ′ ​ Cách giải: f ′ ( x ) = [ lo g 3 ​ ( x 2 − 4 x ) ] ′ = ( x 2 − 4 x ) ln 3 2 x − 4 ​

Đáp án D

Phương pháp:
Sử dụng công thức của hàm hợp và hàm số logarit để làm bài toán: 

Cách giải:


 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG