Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) trên khoảng K . Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số f ′ ( x ) trên khoảng K . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Hàm số  có đạo hàm  trên khoảng K . Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số  trên khoảng K . Số điểm cực trị của

hàm số đã cho là

  1. 3

  2. 2

  3. 5

  4. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Dựa đồ thị ta có f ′ ( x ) đổi dấu 1 lần tại x = − 1 nên hàm số f ( x ) có 1 điểm cực trị

Đáp án D

Dựa đồ thị ta có  đổi dấu 1 lần tại nên hàm số  có 1 điểm cực trị
 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG