Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R \ { − 2 ; 2 } , có bảng biến thiên như sau: Gọi k, l lần lượt là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f ( x ) − 2018 1 ​ . Tính k + l.

Hàm số  có đạo hàm trên , có bảng biến thiên như sau:

Gọi k, l  lần lượt là số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số . Tính k + l.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì phương trình f ( x ) = 2018 có ba nghiệm phân biệt nên đồ thị hàm số y = f ( x ) − 2018 1 ​ có ba đường tiệm cận đứng.

Vì phương trình  có ba nghiệm phân biệt nên đồ thị hàm số  có ba đường tiệm cận đứng.

1

Câu hỏi tương tự

Đồ th ị h à m s ố ( C ) : y = 2 x + 3 2 x − 1 ​ c ó mấ y đườ ng ti ệ m c ậ n

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG