Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có đạo hàm là A. B. C. D.

Hàm số straight f left parenthesis straight x right parenthesis equals log subscript 2 open parentheses 2 to the power of straight x plus square root of 4 to the power of straight x plus 1 end root close parentheses có đạo hàm là

A. straight f apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals fraction numerator 2 to the power of straight x over denominator square root of 4 to the power of straight x plus 1 end root end fraction

B. straight f apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals fraction numerator ln space 2 over denominator square root of 4 to the power of straight x plus 1 end root end fraction

C. straight f apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals fraction numerator 2 to the power of straight x space ln space 2 over denominator square root of 4 to the power of straight x plus 1 end root end fraction

D. straight f apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals fraction numerator 2 to the power of straight x over denominator square root of 4 to the power of straight x plus 1 end root ln space 2 end fraction

  1. straight f apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals fraction numerator 2 to the power of straight x over denominator square root of 4 to the power of straight x plus 1 end root end fraction

  2. straight f apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals fraction numerator ln space 2 over denominator square root of 4 to the power of straight x plus 1 end root end fraction

  3. straight f apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals fraction numerator 2 to the power of straight x space ln space 2 over denominator square root of 4 to the power of straight x plus 1 end root end fraction

  4. straight f apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals fraction numerator 2 to the power of straight x over denominator square root of 4 to the power of straight x plus 1 end root ln space 2 end fraction

T. Thùy

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A. Ta có

Đáp án A.

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 3 + y 3 = 1 ( 1 ) x 4 + y 4 = 1 ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG