Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số có đạo hàm là

Hàm số f open parentheses x close parentheses equals l n invisible function application fraction numerator x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction có đạo hàm là

  1. bold italic f bold italic apostrophe open parentheses bold italic x close parentheses equals negative fraction numerator 2 over denominator bold italic x squared plus 1 end fraction.

  2. bold italic f bold italic apostrophe open parentheses bold italic x close parentheses equals negative 2 over open parentheses bold italic x plus 1 close parentheses squared.

  3. bold italic f bold italic apostrophe open parentheses bold italic x close parentheses equals negative fraction numerator 2 over denominator bold italic x squared minus 1 end fraction.

  4. bold italic f bold italic apostrophe open parentheses bold italic x close parentheses equals negative fraction numerator bold italic x minus 1 over denominator bold italic x plus 1 end fraction.

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f apostrophe open parentheses x close parentheses equals open parentheses fraction numerator x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction close parentheses to the power of apostrophe open parentheses fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction close parentheses equals fraction numerator negative 2 over denominator open parentheses x minus 1 close parentheses squared end fraction open parentheses fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction close parentheses equals negative fraction numerator 2 over denominator x squared minus 1 end fraction.

1

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm của hàm số thì khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG