Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = cos 2 x ​ có đạo hàm là

Hàm số  có đạo hàm là 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Hướng dẫn giải

Chọn B 
Hướng dẫn giải 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 1 ​ . Khi đó y ( 5 ) ( 1 ) bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG