Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f ( x ) = C 2019 0 ​ + C 2019 1 ​ x + C 2019 2 ​ x 2 + ... + C 2019 2019 ​ x 2019 có bao nhiêu điểm cực trị?

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 0

  2. 2018

  3. 1

  4. 2019

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì x = − 1 là nghiệm bội chẵn nên x = − 1 không phải là điểm cực trị của hàm số.

 là nghiệm bội chẵn nên  không phải là điểm cực trị của hàm số.

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng AB có hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng (P)là đường thẳng AC. Góc giữa đường thằng ABvà mặt phẳng (P)là . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG