Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên dưới đây. Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = f ( x ) là:

Hàm số  có bảng biến thiên dưới đây.

Số tiệm cận của đồ thị hàm số  là:
 

  1. 2

  2. 3

  3. 1

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Qua bảng biến thiên ta có x → − ∞ lim ​ f ( x ) = − 1 và x → + ∞ lim ​ f ( x ) = 0 nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang: y = − 1 và y = 0 . Lại có x → − 2 − lim ​ f ( x ) = − ∞ nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng x = − 2 . Vậy số tiệm cận của đồ thị hàm số y = f ( x ) là 3 .

Qua bảng biến thiên ta có  và  nên đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang: và  .
Lại có  nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng  .
Vậy số tiệm cận của đồ thị hàm số  là 3 .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có x → 3 − lim ​ f ( x ) = 2 và x → 3 + lim ​ f ( x ) = − ∞ . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG