Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

H ôm nay, ba bạn Nguyễn mang cả hai xe của ba và mẹ bạn ra tiệm để thay nhớt máy. Xe của ba bạn thì đúng 30 ngày thay nhớt một lần, còn xe của mẹ bạn thì đúng 40 ngày thay nhớt một lần. Em hãy cho biết thời gian nào gần nhất thì ba bạn Nguyễn lại đem cả 2 xe (của ba và mẹ) thay nhớt cùng một lúc

Hôm nay, ba bạn Nguyễn mang cả hai xe của ba và mẹ bạn ra tiệm để thay nhớt máy. Xe của ba bạn thì đúng 30 ngày thay nhớt một lần, còn xe của mẹ bạn thì đúng 40 ngày thay nhớt một lần. Em hãy cho biết thời gian nào gần nhất thì ba bạn Nguyễn lại đem cả 2 xe (của ba và mẹ) thay nhớt cùng một lúc

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi a là thời gian gần nhất ba bạn Nguyễn lại đem cả 2 xe (của ba và mẹ) thay nhớtcùng một lúc Ta có: a ⋮ 30 ; a ⋮ 40 và a nhỏ nhất Nên a ∈ BCNN(30, 40) 30 = 2.3.5 ; 40 = 2 3 .5 BCNN(30, 40) = 2 3 .3.5 = 120 Nên a = 120 Vậythời gian gần nhất ba bạn Nguyễn lại đem cả 2 xe (của ba và mẹ) thay nhớt cùng mộtlúc là 120 ngày

Gọi a là thời gian gần nhất ba bạn Nguyễn lại đem cả 2 xe (của ba và mẹ) thay nhớt cùng một lúc
Ta có:  và a nhỏ nhất
Nên a  BCNN(30, 40)
30 = 2.3.5 ; 40 = .5
BCNN(30, 40) = .3.5 = 120
Nên a = 120
Vậy thời gian gần nhất ba bạn Nguyễn lại đem cả 2 xe (của ba và mẹ) thay nhớt cùng một lúc là 120 ngày

2

Câu hỏi tương tự

Tính số học sinh của lớp 6A.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG