Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hỏi đồ thị của hàm số y = x 3 − x 5 − x 2 ​ − 2 ​ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ( nếu ta chỉ tính các đường TCĐ và TCN) ?

 

Hỏi đồ thị của hàm số y =  có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ( nếu ta chỉ tính các đường TCĐ và TCN) ? 

  1. 4

  2. 2

  3. 1

  4. 0

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định của hàm số: D = ( − 5 ​ ; 5 ​ ) ∖ { ± 1 ; 0 } Suy ra đồ thị của hàm số không có tiệm cận ngang (vì x không tiến ra vô cùng được) L ạ i c o ˊ : y = x 3 − x 5 − x 2 ​ − 2 ​ = x ( x 2 − 1 ) ( 5 − x 2 ​ + 2 ) ( 5 − x 2 ​ − 2 ) ( 5 − x 2 ​ + 2 ) ​ = x ( x 2 − 1 ) ( 5 − x 2 ​ + 2 ) 1 − x 2 ​ = − ( 5 − x 2 ​ + 2 ) 1 ​ Suy ra đồthị của hàm số chỉ có mỗi đường TCN là x = 0 Vậy có tất cả một đường tiệm cận.

Tập xác định của hàm số: 

Suy ra đồ thị của hàm số không có tiệm cận ngang (vì x không tiến ra vô cùng được)

Suy ra đồ thị của hàm số chỉ có mỗi đường TCN là x = 0 

Vậy có tất cả một đường tiệm cận.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f (x) = 6 ( x 3 − 3 x 2 + m ) 2 ∣ ∣ ​ x 3 ( x − 1 ) 3 ∣ ∣ ​ ​ ​ có đồ thị (C). Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trịnguyên của tham số m ∈ [ –20; 20] để (C) có đúng 4 đường tiệm cận (nếu chỉ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG